مناقصه عمرانی
اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه CGS فولاد اردکان واقع در شهرستان اردکان استان یزد
 • 1398/2/2 دوشنبه اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه CGS فولاد اردکان واقع در شهرستان اردکان استان یزد

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظوراجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه CGS  فولاد اردکان واقع در شهرستان اردکان استان یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 5 در رشته نیرو ، مورد تأیید شرکت توزیع برق استان یزد و  گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی  : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922320-035 نمابر 36238522-035

   

  ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

     

  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز یک شنبه 22 اردیبهشت  98 می باشد.

   

اجرای عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان مهریز
 • 1398/2/2 دوشنبه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان مهریز

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظوراجرای عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان مهریز از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار می باشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922320-035 نمابر 36238522-035

   

  ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

     *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز یک شنبه 22 اردیبهشت  98 می باشد.

   

اجرای شبکه توزیع روستاهای میانکوه، شیرکوه( فاز 2)
 • 1398/2/2 دوشنبه اجرای شبکه توزیع روستاهای میانکوه، شیرکوه( فاز 2)

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظوراجرای شبکه توزیع روستاهای میانکوه، شیرکوه( فاز 2) از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات  به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 3 در رشته تأسیسات و تجهیزات  و یا حداقل پایه 4 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گازاستان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر 36238522-035

   ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز یک شنبه 22 اردیبهشت 98می باشد.

 انجام خدمات تعویض و تعمیر 28000 کنتور دیافراگمی در سطح استان یزد
 • 1398/1/24 شنبه انجام خدمات تعویض و تعمیر 28000 کنتور دیافراگمی در سطح استان یزد

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات تعویض و تعمیر 28000 کنتور دیافراگمی در سطح استان یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا از کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات فوق الذکر که دارای گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.

   شماره تلفن تماس: 31922319-035 نمابر 36238538-035

   ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.

    *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز یکشنبه  8  اردیبهشت ماه 98 می باشد.

اجرای سیستم روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضر آباد
 • 1398/1/24 شنبه اجرای سیستم روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضر آباد

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظوراجرای سیستم  روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضر آباد از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گاز و یا حداقل پایه 5 در نیرو و یا حداقل پایه 5 در رشته ابنیه و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران  مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922320-035 نمابر 36238538-035

   ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.

    *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا  کلیک کنید
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک ، پایان وقت اداری روز یکشنبه 8 اردیبهشت 98 می باشد.

   

بيشتر
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
ندای گاز
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما