مناقصه خدماتی
خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی، کامپیوتر، خدمات عمومی و غیره...
 • 1397/5/23 سه‌شنبه خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی، کامپیوتر، خدمات عمومی و غیره...
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظورتامین خدمات کاربری دستگاههای ماشین نویسی، کامپیوتر، خدمات عمومی، تنظیفات، آبدارخانه ، نگهداشت ساختمان ، راهنمای تلفن ، تخلیه و بارگیری، باغبانی، اشتراک پذیری، فضای سبز و بازبین اداری از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا از کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات فوق الذکر که دارای تایید یه ازاداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی درزمینه  خدمات عمومی با اخذ مجوز فعالیت از اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان یزد     و همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون ، کارو                     رفاه اجتماعی می باشند،  دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس: 31922319-035 نمابر 36238538-035

  تذکر: شرکتهای پیمانکاری که در پیمانهای تأمین نیروی خدمات اداری ، حراست و قرائت کنتورجزء برنده    می شوند فقط مجاز به اخذ همان یک پیمان می باشند (شرکت هایی که قراردادهای قبلی خدماتی دارند که تازمان ارزیابی85%زمان پیمان آنها سپری شده به شرط ارائه رضایتنامه کتبی از نماینده کارفرما می توانند در این مناقصه شرکت کنند.)وشرکتهایی که در پیمانهای خدماتی به جز موارد عنوان شده برنده می شوند سقف مجاز کار خدماتی همزمان واگذارشده به آنها دوعدد می باشد.
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.

   *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
   و  قابل دسترسی است.
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز دوشنبه 12 شهریور 97 می باشد.
 انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جزء در سطح کل استان یزد
 • 1397/5/23 سه‌شنبه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جزء در سطح کل استان یزد

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جزء در سطح کل استان یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا از کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات فوق الذکر که دارای تایید یه ازاداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی درزمینه  خدمات عمومی با اخذ مجوز فعالیت از اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان یزدو همچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی می باشند،  دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.
  شماره تلفن تماس: 31922320-035 نمابر 36238538-035
  تذکر: شرکتهای پیمانکاری که در پیمانهای تأمین نیروی خدمات اداری ، حراست و قرائت کنتورجزء برنده    می شوند فقط مجاز به اخذ همان یک پیمان می باشند (شرکت هایی که قراردادهای قبلی خدماتی دارند که تازمان ارزیابی85%زمان پیمان آنها سپری شده به شرط ارائه رضایتنامه کتبی از نماینده کارفرما می توانند در این مناقصه شرکت کنند.)وشرکتهایی که در پیمانهای خدماتی به جز موارد عنوان شده برنده می شوند سقف مجاز کار خدماتی همزمان واگذارشده به آنها دوعدد می باشد.
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.
   
  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز دوشنبه 12 شهریور 97 می باشد.
تامین خودروی استیجاری مورد نیاز خود
 • 1397/5/23 سه‌شنبه تامین خودروی استیجاری مورد نیاز خود

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظورتامین خودروی استیجاری مورد نیاز خود از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا از کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات فوق الذکر که دارای تایید یه معتبرازاداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی درزمینه  خدمات حمل و نقل و ایمنی  با اخذ مجوز فعالیت از اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان یزد و یا موسسات دارای مجوز معتبر سازمان نظارت و مدیریت برسازمان تاکسیرانی استان یزد ،  دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.
   
   
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
  نشانی : یزد- میدان امام حسین(ع)– ابتدای بلوار شهید بهشتی– امور قراردادها.
  شماره تلفن تماس: 31922320-035 نمابر : 36238538-035
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز دوشنبه 12 شهریور 97 می باشد.
   
انجام عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد
 • 1397/5/23 سه‌شنبه انجام عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظورانجام عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 همورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل در رشته تأسیسات و تجهیزات  و یا حداقل در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس: 31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.


  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز دوشنبه 12 شهریور 97 می باشد.

بيشتر
پیوند ها
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
ندای گاز
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما